Tuesday, April 11, 2017

Daftar Nilai UTS Genap 7H MTsN 1 Tegal (MTsN Model Babakan Lebaksiu) PPKn TP 2016-2017

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester Genap Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 7 H Tahun Pelajaran 2016-2017.

NOMOR ===> NAMA ===> KELAS ===> TOTAL NILAI
07-378--ABDE IVAN JU Y ANA A ===> 7H ===> 6.00
07-379--ADELIA SALIM ATTUZ Z ===> 7H ===> 7.50
07-380--AELSA SAFFAAA AH ===> 7H ===> 6.25
07-381--AFIFAH ZAYAN AH ===> 7H ===> 6.75
07-382--AFNI SEPTI N INGRUM ===> 7H ===> 5.50
07-383--AINUN AZKIYAA F ===> 7H ===> 4.50
07-384--ALYA AMELIANT I ===> 7H ===> 7.00
07-385--ANINDYA ZALF A ===> 7H ===> 6.50
07-386--ANNISATU NURU UYUN ===> 7H ===> 6.25
07-387--ATHIYYAH ROF IFAH SA ===> 7H ===> 6.25
07-388--AYU FADHILATU SHOFA ===> 7H ===> 7.25
07-389--AZKA NURLAILAA ===> 7H ===> 6.25
07-390--CINTA MAHR N I ===> 7H ===> 3.75
07-391--DENISA ANJAY I ===> 7H ===> 6.00
07-392--DIVA AURELIA S ALSAB ===> 7H ===> 6.25
07-393--ELOK KHUSNI A UL FIT ===> 7H ===> 7.50
07-394--FARAH ALFI M AGHFIR ===> 7H ===> 7.75
07-395--GHAFARA RAI ANA SHO ===> 7H ===> 6.25
07-396--HAEFA NAZYLAASSALAL ===> 7H ===> 3.50
07-397--HANUM SALSA LA ===> 7H ===> 6.75
07-398--HASYA AFIFAH HHAMMID ===> 7H ===> 5.25
07-399--IRBA NUR S IFA ===> 7H ===> 7.00
07-400--IZANA AMALIY A ===> 7H ===> 8.25
07-401--KHULI ATUL FIYA ===> 7H ===> 8.25
07-402--KHUSNUL HIMM AH ===> 7H ===> 8.00
07-403--MAZAYA AUNI ===> 7H ===> 8.25
07-404--MEGANANDA KHAAIIR UN ===> 7H ===> 5.25
07-405--NABILA NUR SHHABRINA ===> 7H ===> 7.50
07-406--NAJWA AINUR RO HMAH ===> 7H ===> 7.75
07-407--NELI FITRIYAANII ===> 7H ===> 8.00
07-408--NIDA SALMA N AILAROH ===> 7H ===> 7.00
07-409--NINA RETNOW AT I ===> 7H ===> 6.25
07-410--NIRMALA FALU ATTUNN ===> 7H ===> 7.50
07-411--NISRINA ZAIN R AMA D ===> 7H ===> 5.50
07-412--NUR LUTFIY H ===> 7H ===> 6.00
07-413--NURUL HIDAY AH ===> 7H ===> 6.75
07-414--PUTRI AMBAR RANI ===> 7H ===> 4.25
07-415--QOTRUN NADDA ===> 7H ===> 3.50
07-416--RIZKA CHASN A ZAIDA ===> 7H ===> 7.25
07-417--RIZKA DWI AG STIN ===> 7H ===> 6.00
07-418--RIZKA MUZAAYYANA ===> 7H ===> 5.75
07-419--SALMA PUTRII MULYANI ===> 7H ===> 7.00
07-420--SALSABILAAT SAMARA M ===> 7H ===> 8.25
07-421--SITI MAMNU A IN MAUL ===> 7H ===> 7.00
07-422--ULYA PUTRI A ONAH ===> 7H ===> 7.75

Daftar Nilai UTS Genap 7G MTsN 1 Tegal (MTsN Model Babakan Lebaksiu) PPKn TP 2016-2017

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester Genap Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 7 G Tahun Pelajaran 2016-2017.

NOMOR ===> NAMA ===> KELAS ===> TOTAL NILAI
07-333--ADIS CAH A A PRILIAN ===> 7G ===> 7.00
07-334--AENURAHMA AALL MAULA ===> 7G ===> 5.50
07-335--ALFIYATUL AZ MI ===> 7G ===> 6.50
07-336--ALINA NA JWA ===> 7G ===> 6.00
07-337--ARIFA NURM A ANTI ===> 7G ===> 7.00
07-338--ASTRI NUR HHALIZA ===> 7G ===> 6.75
07-339--7G
07-340--BERLIAN NO ITA FAHR ===> 7G ===> 6.50
07-341--AUNGA AUR S UKMANIN ===> 7G ===> 7.75
07-342--CANDRA MAR CELLIA ===> 7G ===> 7.00
07-343--DEEHANI HIL A AULIA ===> 7G ===> 5.00
07-344--DINI FEBRI ANI ===> 7G ===> 5.75
07-345--DYAH AYU RA HMATIKA ===> 7G ===> 5.50
07-346--FANISA PUT I ===> 7G ===> 6.25
07-347--FINA QURROT U AININA ===> 7G ===> 7.75
07-348--HANNY ISTIQ OMAH ===> 7G ===> 7.25
07-349--HANUM MAH I ===> 7G ===> 4.75
07-350--HIKMAH TI A ===> 7G ===> 6.25
07-351--IHDA MILLAT INA IZZI ===> 7G ===> 3.00
07-352--IKA PINANTII MAULIA ===> 7G ===> 4.00
07-353--IRENE FADIA AFIFAH ===> 7G ===> 5.75
07-354--JALIYA PU AURILI ===> 7G ===> 5.25
07-355--KRISMA ULY ATUN AUFA ===> 7G ===> 6.75
07-356--LIZA FERLIT YU NIA ===> 7G ===> 6.25
07-357--MAULIDA NUR K HASANA ===> 7G ===> 3.50
07-359--MAYU MARISK A ===> 7G ===> 5.75
07-36--NADHILA SHI A AFISI ===> 7G ===> 6.50
07-360--MEILA SABRIN A ===> 7G ===> 5.50
07-361--MUTIARA FEBR IANI WI ===> 7G ===> 6.75
07-362--7G
07-363--NALA SALSABIL A ===> 7G ===> 6.50
07-364--NIKITA DWI R AHMAWAT ===> 7G ===> 5.25
07-365--NISRINA KUNI Z AKIYA ===> 7G ===> 7.00
07-366--NUR MAULIDIA ===> 7G ===> 6.00
07-367--NURUL FADILL AH ===> 7G ===> 4.00
07-368--NURUL HIKMAH ===> 7G ===> 6.25
07-369--QONITA AZZURO ALMA ===> 7G ===> 5.75
07-370--RAHMA ALISI BALQIS ===> 7G ===> 7.75
07-371--RAHMA DIANA FAHIRA ===> 7G ===> 4.75
07-372--REVALIN DWI A MUSA ===> 7G ===> 6.25
07-373--RIZKA AMALI ===> 7G ===> 7.00
07-374--SHOFI DWI AD S IA ===> 7G ===> 7.25
07-375--SITI MAULIDA FAUZIA ===> 7G ===> 8.00
07-376--TANZILUL NUR R I QIY ===> 7G ===> 5.75
07-377--ZAETY NURIL ASSFIYA ===> 7G ===> 8.00

Daftar Nilai UTS Genap 7F MTsN 1 Tegal (MTsN Model Babakan Lebaksiu) PPKn TP 2016-2017

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester Genap Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 7 F Tahun Pelajaran 2016-2017.

NOMOR ===> NAMA ===> KELAS ===> TOTAL NILAI0
7-287--ADINDA RAHM DANY ===> 7F ===> 8.25
07-288--AENUNNISA ===> 7F ===> 7.75
07-289--AINUN HILDAAAAZZAHRA ===> 7F ===> 5.50
07-290--AISYAH AMAR A MAULID ===> 7F ===> 6.00
07-291--AKIFAH HAS A HAFIDZ ===> 7F ===> 5.50
07-292--ALVI SYAHRINNA ===> 7F ===> 6.25
07-293--ANANDA FIQ SALAMAH ===> 7F ===> 8.00
07-294--ASHRI NADH F NOVIYA ===> 7F ===> 7.00
07-295--ATIQOTUN HI LMI ===> 7F ===> 5.50
07-296--AURA SALSABI LLA RAH ===> 7F ===> 7.50
07-297--CINKA AULI A BRILLIA ===> 7F ===> 7.25
07-298--DAILILAH SYAAHRINA A ===> 7F ===> 6.00
07-299--DEA SARTIKAA ===> 7F ===> 5.00
07-300--DESTI AMEL A NUR RO ===> 7F ===> 6.00
07-301--DINDA RAFFIAIATUSUSY ===> 7F ===> 7.50
07-302--FIA NAFI.AATU L ILMI ===> 7F ===> 6.50
07-303--HANIDA NURULL PAJ IY ===> 7F ===> 6.75
07-304--HILWA ANNIDADA ===> 7F ===> 7.75
07-305--IKHA FASIK A ===> 7F ===> 5.25
07-306--INKA SAPUTR I ===> 7F ===> 6.50
07-307--LAISA FIKR Y ATUL MU ===> 7F ===> 6.00
07-308--LISA DWI EBRIANTI ===> 7F ===> 6.75
07-309--LUTFIYAH H IM AFIF ===> 7F ===> 7.00
07-310--NABILA AMAL IA ===> 7F ===> 6.75
07-311--NABILA ZAHR F M ===> 7F ===> 5.25
07-312--NADIA ARUM CAHYANI ===> 7F ===> 8.00
07-313--NADIA FITRI EILIYA ===> 7F ===> 7.75
07-314--NAJWA FADHIL A AFIDA ===> 7F ===> 5.75
07-315--NIHAYATUL AM ANAH ===> 7F ===> 7.00
07-316--NIKEN BENIN G ARYANI ===> 7F ===> 5.25
07-317--NOVA HERKITAANTI ===> 7F ===> 5.00
07-318--NUR AFNI ALIIFYANA ===> 7F ===> 5.25
07-319--NURLIANA MMAUULIDYA ===> 7F ===> 6.75
07-320--NURUL HIDAY AH ===> 7F ===> 7.50
07-321--NURUL WINTAANNTRI ===> 7F ===> 5.00
07-322--RIZQI KARIM A UL KHI ===> 7F ===> 6.50
07-323--SALSA SYURAA AMANDA ===> 7F ===> 6.75
07-324--SALWA NAZAARRAHMANIA ===> 7F ===> 6.25
07-325--SEFI ANGGRA NI ===> 7F ===> 7.25
07-326--SEREN AMAL IA ANJANI ===> 7F ===> 6.75
07-327--SIFA AZ ZAAHHRRA ===> 7F ===> 7.50
07-328--SITI FAUZIYAAH ===> 7F ===> 5.00
07-329--SYAWLA IRFA NI ALKAR ===> 7F ===> 6.00
07-330--VIKI ZIKA AAU LIA ===> 7F ===> 4.50
07-331--YUSRIYA NURULUL AULI ===> 7F ===> 6.50
07-332--ZIELDA OKKYAA LOROSA ===> 7F ===> 5.50

Thursday, September 29, 2016

Daftar Nilai UTS Gasal PPKn Kelas 7H 2016-2017

DAFTAR NILAI PPKn
ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL
MTS NEGERI MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017

KELAS 7H

NOMOR---NAMA===================>NILAI
07-389--ABDE IVAN JULLYANA A===>9,09
07-390--ADELIA SALIMAATUZ ZU===>8,64
07-391--AELSA SAFFAANNAH=======>8,18
07-392--AFIFAH ZAYAANANAHH=====>7,73
07-393--AFNI SEPTI ANNINGRUM===>7,27
07-394--AINUN AZKIYA F==========>6,36
07-395--ALYA AMELIA N I==========>9,09
07-396--ANINDYA ZALFFA S=======>8,64
07-397--ANNISATU NUR UL UYUN===>7,73
07-398--ATHIYYAH ROFFIFIAFAH===>7,27
07-399--AYU FADHILATU SHOFA====>8,18
07-400--AZKA NURLAIILALA========>8,18
07-401--CINTA MAHAARARANINI====>5,00
07-402--DENISA ANJAYAANNI======>9,09
07-403--DIVA AURELIAASSALSAB===>7,27
07-404--ELOK KHUSNIAATUL FIT===>7,73
07-405--FARAH ALFIN MAGHFIR===>8,18
07-406--GHAFARA RAI HANA SHO===>9,09
07-407--HAEFA NAZYLALA SALAL===>5,00
07-408--
07-409--HANUM SALS BBIILA======>6,82
07-410--HASYA AFIFAAHH HAMID===>2,73
07-411--IRBA NUR ASHHIFA========>8,64
07-412--IZANA AMALIYAA==========>9,55
07-413--KHULIYATUL A FIYA========>9,09
07-414--KHUSNUL HIMMAAHH=======>7,73
07-415--MAZAYA .AUNINI============>6,36
07-416--MEGANANDA KHKHAIRUNN==>5,45
07-417--NABILA NUR SSHABRINA=====>8,18
07-418--NAJWA AINUR RROHMAH====>8,64
07-419--NELI FITRI AANI============>10,00
07-420--NIDA SALMAA NAILAROH===>9,09
07-421--NINA RETNO A I============>3,64
07-422--NIRMALA FALLUJUJATUN===>7,73
07-423--NISRINA ZAINN RAMA D===>6,82
07-424--NUR LUTFIYAHH==========>8,18
07-425--NURUL HIDAYAAHH========>8,18
07-426--PUTRI AMBARRRARANI=====>7,27
07-427--QOTRUN NADAA===========>5,00
07-428--RIZKA CHASNA ZAIDA======>6,36
07-429--RIZKA DWI AGGUSUSTIN===>6,36
07-430--RIZKA MUZAYAANANA======>6,36
07-431--SALMA PUTRIIMMUULYAN===>6,82
07-432--SALSABILA TSASAMMARA===>9,09
07-433--SITI MAMNUAATITIN MA====>7,27
07-434--ULYA PUTRI FA TONAH=====>9,55

NILAI TERTINGGI ===============>10,00
NILAI TERENDAH ================>2,73
NILAI RATA-RATA ===============>7,53
JUMLAH NILAI ==================>338,63

Daftar Nilai UTS Gasal PPKn Kelas 7G 2016-2017

DAFTAR NILAI PPKn
ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL
MTS NEGERI MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017

KELAS 7 G

NOMOR---NAMA====================>NILAI
07-342--ADIS CAHYA AAPPRILIA=====>9,09
07-343--AINURAHMAAAALL MAOLA===>5,91
07-344--ALFIYATUL AA MI===========>8,18
07-345--ALINA NAJWA==============>8,64
07-346--
07-347--ARIFA NURMAYAANTI=======>8,64
07-348--ASTRI NUR HAHALLIZA======>8,64
07-349--AZIMATUN AR IYAH=========>7,27
07-350--BERLIAN NOOVIVITA FA=====>9,09
07-351--BUNGA AURA SSUUKMANI===>8,18
07-352--CANDRA MARCEELLIA======>8,64
07-353--DEEHANI HIL A AULIA=======>2,27
07-354--DINI FEBRIYAANI===========>9,55
07-355--DYAH AYU RAHHMMATIKA===>7,27
07-356--FANISA PUTRII=============>6,82
07-357--FINA QURROTU AININA======>9,55
07-358--HANNY ISTIQOOMAH=======>8,64
07-359--HANUM MAHARAANNI=======>7,73
07-360--HIKMAH TIAARAA===========>7,27
07-361--IHDA MILLAT INA IZZI========>6,36
07-362--IKA PINANTIIMAMAULIA======>6,36
07-363--IRENE FADIAH AFIFAH=======>7,27
07-364--JALIYA PUTRTIRIA URI=======>7,73
07-365--KRISMA UL UN AUFA=========>9,55
07-366--LIZA FERLITAA YUSNIA======>7,73
07-367--LUTFI RATNAA AM AL A======>7,73
07-368--MAULIDA NUR KHASANA======>2,73
07-369--MAULIDYA PRAATATAMA=====>9,09
07-370--MAYU MARISKAKA===========>6,82
07-371--MEILA SABRINAA============>7,27
07-372--MUTIARA FEBBR IANI W======>7,27
07-373--NADHILA SHIBBA AFISI======>7,27
07-374--NALA SALSABBIILLA=========>7,73
07-375--NIKITA DWI RARAHMAWA====>4,09
07-376--NISRINA KUNII ZAKIYA=======>8,18
07-377--NUR MAULIDIA==============>9,09
07-378--NURUL FADILLLAH===========>6,82
07-379--NURUL HIKMAHH============>8,18
07-380--QONITA A SALMA===========>7,27
07-381--RAHMA ALISIAA BALQIS=====>10,00
07-382--RAHMA DIANA FAHIRA=======>5,45
07-383--REVALIN DWI AL MUSA=======>7,73
07-384--RIZKA AMALIAA=============>9,09
07-385--SHOFI DWI AADDISTIA=======>9,55
07-386--SITI MAULIDADA FAUZI======>8,64
07-387--TANZILUL NU RIZQIY========>6,36
07-388--ZAETY NURIILLAASSFIY======>8,64

NILAI TERTINGGI ===============>10,00
NILAI TERENDAH ================>2,27
NILAI RATA-RATA ===============>7,64
JUMLAH NILAI ==================>351,38

Daftar Nilai UTS Gasal PPKn Kelas 7F 2016-2017

DAFTAR NILAI PPKn
ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL
MTS NEGERI MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017

KELAS 7 F

NOMOR---NAMA===================>TOTALNILAI
07-296--ADINDA RAHMAMA DANY===>9,09
07-297--AENUNNISA===============>9,09
07-298--AINUN HILDAAAAZAHRA====>8,64
07-299--AISYAH AMARAA MAULID===>7,73
07-300--AKIFAH HASNAA HAFIDZ===>9,09
07-301--ALVI SYAHRINANA=========>7,73
07-302--ANANDA FIQIISSALAMAH===>8,18
07-303--ASHRI NADHHIFIF NOVI====>7,73
07-304--ATIQOTUN HILLMIMI=======>7,73
07-305--AURA SALSABIILLA RAH====>7,73
07-306--CINKA AULIA BBRIRILL=====>8,64
07-307--DAILILAH SYAAHHRINA====>8,64
07-308--DEA SARTIKAA============>5,45
07-309--DESTI AMELIIA NUR RO=====>8,18
07-310--DINDA RAFIAATTUUSYAH===>8,64
07-311--FIA NAFI AATTULUL IL======>8,64
07-312--HANIDA NURULULPPAJRI===>8,18
07-313--HILWA ANNIDIDA==========>8,64
07-314--IKHA FASIKH A============>8,18
07-315--INKA SAPUTRII============>7,73
07-316--LAISA FIKR YATUL MU======>8,64
07-317--LISA DWI FEBBRRIANTI====>6,36
07-318--LUTFIYAH HANINIM AFI====>9,09
07-319--NABILA AMALIIA==========>7,73
07-320--NABILA ZAHROOF M=======>8,18
07-321--NADIA ARUM CCAHYANI====>8,64
07-322--NADIA FITRI MEILIYA=======>9,55
07-323--NAJWA FADHI A AFIDA=====>8,64
07-324--NIHAYATUL AAMMANAH=====>9,55
07-325--NIKEN BENINGNG ARYAN====>7,73
07-326--NOVA HERKITANNTI========>8,18
07-327--NUR AFNI AL FYANA========>7,27
07-328--NURLIANA MAAUULIDYA====>6,82
07-329--NURUL HIDAY AH==========>8,64
07-330--NURUL WINTANNTTRI======>6,36
07-331--RIZQI KARIMMATUL KHI====>6,82
07-332--SALSA SYURA AAMANDA====>8,18
07-333--SALWA NAZA RARAHHMMA===>5,45
07-334--SEFI ANGGRAAENI==========>6,82
07-335--SEREN AMALIAIA ANJAN====>8,64
07-336--SIFA AZ ZAHRARA=========>9,09
07-337--SITI FAUZIIYAAHH=========>8,18
07-338--SYAWLA IRFAANI ALKAR===>7,73
07-339--VIKI ZIKA A ULIA==========>5,91
07-340--YUSRIYA NURUL LAILA=====>7,27
07-341--ZIELDA OKKYA LOROSA====>6,82

NILAI TERTINGGI ===============>9,55
NILAI TERENDAH ===============>5,45
NILAI RATA-RATA ==============>7,96
JUMLAH NILAI =================>365,95

Sunday, March 6, 2016

Nilai UTS Genap PKn Kelas 9-H TA 2015-2016

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
MTsN MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

KELAS IX H
Materi Globalisasi dan Politik Luar Negei Bebas Aktif.
Pelaksanaan UTS hari Senin tanggal 29 Pebruarin 2016 pukul 09.00 s/d 10.30.

35-501-288-9 AMELIA WILDANI === 7,67
35-501-289-8 ANA LAZULVA INDAH === 7,33
35-501-290-7 ASKIYA PUTRI RAHMAWA === 6,67
35-501-291-   AULOLA SAKINATUL HAK === 6,67
35-501-292-5 DELIA SEVIA AMANDA === 9,00
35-501-293-4 DIANA LARASWATI === 6,67
35-501-294-3 DIYAH AFIYAH === 8,33
35-501-295-2 FAIQOTUN NISA === 8,00
35-501-296-9 FAIZATHUL MUTIARA === 8,33
35-501-297-8 FANNY QOTRUNNADA === 7,67
35-501-298-7 FIDYA ASYRI === 8,00
35-501-299-6 FIKRI DINA INTAN === 7,67
35-501-300-5 FIKRI KHANIFAH === 9,00
35-501-301-4 INDRI SUSANTI === 6,67
35-501-302-3 INSHIRA MUHEMIN === 7,00
35-501-303-2 KISTI AYU BELA === 5,00
35-501-304-9 LUTFIATUN NISA === 8,00
35-501-305-8 LYTA AROFU ISLAMI === 7,67
35-501-306-7 MUTHIA SYAFIRA ROZAT === 7,67
35-501-307-6 NAILY SYIFA FEBRIANT === 8,33
35-501-308-5 NALA NURUL FATIMAH === 7,67
35-501-309-4 NURFADILLAH === 6,33
35-501-310-3 NUR FAIZATUL LATIFAH === 7,00
35-501-311-   NURSANI INAYATUL RIZ === 7,67
35-501-312-9 NURUL ALFIAH === 8,33
35-501-313-8 NURUL MUARIP === 8,33
35-501-314-7 SIFA HILDA AMALIA === 8,00
35-501-315-6 SITI KHOLIFATUN === 8,33
35-501-316-5 TIA DWI OKTAVIA === 7,67
35-501-317-4 TIARA PRABASIWI === 8,67
35-501-318-3 TUTI UNAISAH === 8,00
35-501-319-2 UMI AFIYANI === 6,33
35-501-320-9 UTAMI IZMI NABILA === 8,00
35-501-321-8 WISA SALMA AULYA === 7,33

NILAI TERENDAH === 5,00
NILAI TERTINGGI === 9,00
NILAI RATA - RATA === 7,62
JUMLAH === 259,01